กำหนดการ
สัมมนาเรื่องเพศวิถี และการปรับใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
วันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑

 
วันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
รู้จักกัน / ชี้แจงจุดประสงค์
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
เพศวิถี: นิยามความหมาย และพัฒนาการกรอบแนวคิด
รศ.ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
เพศที่ชอบธรรม: ความรัก การแต่งงาน ผัวเดียวเมียเดียว
ผศ.ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
 
วันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
การจัดพื้นที่ทางสังคมเพื่อ Healthy Sexuality
นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ / นพ.สุริยะเดว ทรีปาตีั
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
เรื่องเพศในสังคมไทย
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
คุณเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา
คุณสุไลพร ชลวิไล
คุณจตุพร บุญ-หลง
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
อาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ดูหนัง & ชวนคุย
คุณภาสกร อินทุมาร
 
วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
Recap
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เรื่องเพศกับความเชื่อศาสนา อำนาจระหว่างหญิงชาย ผู้ใหญ่เด็ก และจริยธรรม
คุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในเรื่องสุขภาพทางเพศ
นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
Application
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
อาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ความรื่นรมย์ทางเพศ
 
วันพฤหัสที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
Recap
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สื่อ: ภาพสะท้อนและการผลิตซ้ำเรื่องเพศ
อ.รุจน์ โกมลบุตร
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
Positive Model VS Deficit Model : กะเทาะความคิดของเราต่อเยาวชน
ภาวนา เหวียนระวี
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
Application
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
พัก
๑๙.๐๐ น.
สังสรรค์
 
วันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
Recap
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เยาวชน Pop Culture และวิถีเพศ
อ. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
Application