กำหนดการ
สรุปสาระสำคัญจากห้องประชุม
 
-
เพศวิถี: นิยามและพัฒนาการกรอบแนวคิด
-
เพศที่ชอบธรรม : ความรัก การแต่งงาน ผัวเดียวเมียเดียว
-
การจัดพื้นที่ทางสังคมเพื่อ Healthy Sexuality
-
เรื่องเพศในสังคมไทย
-
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
-
เรื่องเพศกับความเชื่อศาสนา อำนาจระหว่างหญิงชาย ผู้ใหญ่เด็ก และจริยธรรม
-
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในเรื่องสุขภาพทางเพศ
-
สื่อ: ภาพสะท้อนและการผลิตซ้ำเรื่องเพศ
-
Application
-
เยาวชน Pop Culture และวิถีเพศ